Gespreksgroepen Gespreksgroepen

Een kring voor 30- en 40-plussers
Al jaren komt deze groep bij elkaar. Een groep van 35-plussers, waar je zo bij aan kunt schuiven. Eens in de maand ontmoeten we elkaar bij iemand thuis om samen in gesprek te gaan over allerlei onderwerpen die ons bezighouden. Soms rond vragen over de bijbel of over de godsdienstige opvoeding van kinderen, een andere keer rond zaken uit de actualiteit. Elke inbreng die te maken heeft met het dagelijkse leven is welkom. De avonden zijn leerzaam, samenbindend én gezellig. Heb je zin om mee te doen of gewoon om het een keer te  proberen, of heb je nog vragen, meld je dan bij Marieke Breukers ( telefoon 06-30265385 of 0511-477709) of bij ds. Geke Westra.  Welkom!
 
Gespreksgroep: Geloof en theologie
In dit nieuwe seizoen komen we samen rond het boek Kwaliteit van leven  van Theo Witvliet.  Witvliet volgt hierin het leven en de daarbij horende werken en ontwikkelingen van de grote joodse godsdienstfilosoof Martin Buber en laat zien dat Bubers humanisme ook in de gepolariseerde wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn: werkelijke ontmoeting, echt gesprek, vertrouwen ondanks alles.
Een mens is vóór alles een relationeel wezen: zonder de ander kan hij nooit tot zichzelf komen. Eenzijdige nadruk op het vieren van het ‘ik’ veroorzaakt veel teleurstelling en ongeluk; niet alleen individueel, maar ook voor de samenleving.  Dit is de kern van het gedachtegoed van Martin Buber (1878-1965), die samen met Freud en Einstein behoort tot de invloedrijkste Joodse denkers uit de vorige eeuw. Hij verwoordde zijn visie in onder andere Ik en Jij, Chassidische vertellingen en Godsverduistering – boeken die wereldwijd generaties hebben bezield.
Het beloven interessante avonden te worden. We komen ongeveer één keer in de maand bij elkaar. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan aan bij ds. Geke Westra – / telefoon 472520.

Goedgesprekmorgen
Ook het komend seizoen zijn er weer de ontmoetingen op de donderdagochtend. Een aantal keren kunt u in het kerkblad de open uitnodiging lezen voor een goedgesprekmorgen. Voor iedereen die de tijd wil nemen voor een goed gesprek bij een lekker kopje koffie. Het zijn weldadige momenten van openheid. De bijeenkomst wordt door ds. Geke Westra geopend met een kort meditatief moment in het stiltecentrum en daarna drinken we koffie en gaan we  met elkaar in gesprek over een bepaald onderwerp. U hoeft zich hiervoor niet op te geven, we zien wel wie er komt. Een ieder is van harte welkom!

Gemeenteleden ontmoeten elkaar ergens in een huiskamer
Al sinds jaar en dag komen we elk jaar in het voorjaar in een aantal huiskamers bij elkaar voor de zogenaamde groot-huisbezoeken. Een ontmoetings-moment voor jong en oud en voor wie maar wil. Een prachtig moment ook om elkaar wat beter te leren kennen en iets van ons (geloofs)leven met elkaar te delen. Begin januari ontvangt u de uitnodiging in de bus – samen met de papieren van de actie kerkbalans – en we hopen dat velen van u weer mee gaan doen!
In Twalûd en in de uitnodiging zal dan ook het thema bekend worden gemaakt. Geniet van elkaars open huizen!  

Vastenmaaltijden in de 40-dagentijd
In de zeven weken voor Pasen komen we op de woensdagavond even bij elkaar rond een korte viering en een sobere maaltijd om ons voor te bereiden op het grote feest van de Opstanding. We beginnen om zes uur in het stiltecentrum van Nieuw Perspectief en nemen daarna plaats in de hal, waar we soep met brood eten.  In de traditie van onze kerk is deze periode van 40 dagen (vanaf as-woensdag en de zondagen niet meegerekend) voor christenen altijd heel bijzonder geweest. Sommigen noemen het de lijdenstijd, anderen de veertigdagentijd en weer anderen hebben het over de vastentijd. In elk geval is het een periode om met aandacht stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus, bij zijn leven op aarde en zijn betekenis voor ons eigen christen-zijn.
We starten op aswoensdag 14 februari 2018 en vervolgens elke woensdag daarna (21 en 28 februari, 7, 14 en 21 maart ). In de stille week komen we alleen voor de vieringen in de kerk. Wilt u meedoen of een enkele keer? Tegen die tijd leest u hier meer over in het kerkblad.

Tachtig is prachtig!
Een ver-jaar-dag is een dag om bij stil te staan.
Een dag om het leven te vieren en God te danken voor al wat goed is.
Elk kwartaal is er voor de gemeenteleden die in dat kwartaal jarig zijn geweest én 80 jaar of ouder zijn geworden, een klein ontmoetingsmoment in de hal van Nieuw Perspectief.
Samen willen we in een ontspannen sfeer uw verjaardag nog een beetje vieren en hebben we even tijd voor elkaar. U wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
Een prachtig moment om te vieren en even bij te praten!

Aandacht voor nieuw ingekomen gemeenteleden
Alle mensen – jong en oud – die als nieuwe leden bij ons binnen komen, worden welkom geheten met een bezoekje en een kaars. Ook ontvangen ze het nieuwste nummer van Twalûd en Wegwijs waarin alle activiteiten worden vermeld.
Vervolgens komt ook nog een ouderling/wijkassistent en/of kerkrentmeester langs voor nadere kennismaking. Een goed moment voor al uw vragen rond het kerkenwerk van Hurdegaryp. We hopen dat u zich hier snel een beetje thuis gaat voelen.

(Belijdenis)catechese
Dit klinkt wel een beetje ouderwets en heel bijzonder, maar eigenlijk is het heel gewoon.
Het is een kring voor iedereen die het fijn vindt om van gedachten te wisselen over wat geloof en de kerk met je doet (of niet). We denken na over de betekenis van God, Jezus en de Heilige Geest. We praten over de christelijke feesten en over wat er in de kerk gebeurt. Over bijbelverhalen en de ambten. Ja over alles wat we maar tegenkomen op het kerkelijk erf en wat dit met ons doet.  Ben je benieuwd naar deze onderwerpen,  dan ben je van harte welkom in deze kring. Eventueel kun je daarna besluiten om in een viering temidden van de gemeente én voor het aangezicht van God ook ‘ja’ te zeggen tegen jouw God en zijn gemeente.
Deze kring wordt aangeboden door mevr. Anneke van der Kooi en ds. Geke Westra. Wil je meedoen meld je dan vóór 1 oktober via of .

Seniorenkring Bennema State
In Bennema State komen we maandelijks met een groep enthousiaste ouderen bij elkaar rond de verhalen uit de Bijbel. De bijeenkomst is op de tweede dinsdag van de maand. De eerste bijeenkomst is op 12 september. Op de nieuwsbrief van Bennema State wordt meer over het thema verteld zodat u zich thuis eventueel kunt voorbereiden. Dit seizoen staan de gelijkenissen centraal. De seniorenkring is van 14.30 uur tot 16.00 uur. We komen samen in de Stateseal. Ds. Gerda Schraa en Anneke van der Kooi zijn de gespreksleiders. Wilt u meedoen? U bent van harte welkom en u kunt zonder opgave aanschuiven.

terug